دکتر فرزاد سیف
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
شماره نظام : 23729
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 16 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
دکتر فرزاد سیف
قرص خواب
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر فرزاد سیف
استفاده یا عدم استفاده از...
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر فرزاد سیف
پرسشی
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر فرزاد سیف
کمی دلپیچه
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر فرزاد سیف
تداخل دارویی
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر فرزاد سیف
قرص
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی