فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۵
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۷۴
دارای بورد تخصصی