دکتر بیژن فروغ
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
تهران
شماره نظام : 30873
خدمات قابل ارائه توسط دکتر بیژن فروغ
درمان آرتروز کمر
درمان تاندنیت آشیل
درمان ایمپینجمنت مچ پا
درمان تنوسینوویت مچ پا
درمان کرامپ عضلانی ساق
درمان ورم ساق پا
درمان کشیدگی عضلات پشت ساق پا
درمان چرخش ساق پا
درمان التهاب تاندون ایلیوپسواس
درمان بورسیت مفصل ران
درمان استئیت پوبیس
درمان آرتروز مفصل ران
درمان روماتیسم مفصل ران
درمان اسپوندیلیت آنکیلوزان
درمان انگشت چکشی
درمان کالکانئوس پا
درمان آرتروز مچ پا
درمان روماتیسم کمر
درمان سیاتیک کمر
درمان چسبندگی مهره های کمر
درمان اسپاسم عضلانی کمر
درمان پای پرانتزی
درمان پای ضربدری
درمان آرتریت پا
درمان دفورمیتی پا
درمان رگ به رگ شدن مچ پا
درمان رگ به رگ شدن پا
درمان اسپاسم عضلانی پا
درمان درد مچ پا
درمان روماتیسم مفصلی مچ پا
درمان آرتریت مچ پا
درمان قوز شست پا
درمان آرتروز شست پا
درمان رگ به رگ شدن شست پا
درمان آرتروز لگن
درمان سندرم پیریفورمیس
درمان التهاب مفصل ساکروایلیاک
درمان بورسیت ایسکیوگلوتئال
درمان بیماری اسلیپ
درمان بورسیت تروکانتریک
درمان دررفتگی دنبالچه
درمان درد دنبالچه
درمان پوکی استخوان
درمان آرتریت پسوریازیس
درمان آرتریت روماتوئید
درمان درد کمر
درمان فیبرومیالژی
ارزیابی و بررسی دقیق اختلالات عضلانی و ا ...
درمان اسپاسم عضلانی گردن
درمان لوردوز گردن
درمان خار پاشنه
درمان کوفتگی پاشنه پا
درمان برجستگی پشت پاشنه پا
درمان بیماری سیور
درمان سندرم تونل تارسال
درمان نوروم مورتون
درمان رگ به رگ شدن گردن
درمان پارگی دیسک گردن
درمان فتق دیسک گردن
درمان تنگی کانال نخاعی گردن
درمان تورتیکولی گردن
درمان دنده گردنی
درمان اسکولیوز
درمان کیفوز
درمان اختلال نعوظ
درمان پای بی قرار
درمان تاندونیت شانه
درمان رگ به رگ شدن شانه
درمان افتادگی شانه
درمان التهاب تاندون شانه
درمان پارگی تاندون شانه
درمان پارگی لابروم شانه
درمان کشیدگی تاندون سرشانه
درمان گرفتگی عضلات شانه
درمان قوز
درمان آرتروز شانه
درمان درد شانه
درمان شانه های افتاده
درمان شانه یخ زده
درمان شانه های نامتقارن
درمان چرخش زانو به خارج
درمان چرخش زانو به داخل
درمان دیسک گردن
درمان دیسک کمر
درمان آرتروز گردن
درمان زانو درد
درمان پارگی مینیسک زانو
درمان آرتروز زانو
درمان ورم زانو
درمان کشیدگی تاندون زانو
درمان درد کشکک زانو
درمان التهاب کشکک زانو
درمان نرمی غضروف زانو
درمان انحراف کشکک زانو
درمان دفورمیتی زانو
درمان آرتریت زانو
درمان سندرم ایمپینجمنت شانه
درمان کشیدگی تاندون آرنج
درمان خشکی مفصل آرنج
درمان آرتریت دست
درمان آرتریت انگشتان دست
درمان کیست موکوسی
درمان کیست مچ دست
درمان تنوسینوویت مچ دست
درمان انگشت ماشه ای
درمان کشیدگی تاندون بازو
درمان رگ به رگ شدن بازو
درمان رگ به رگ شدن کمر
درمان جا به جایی مهره های کمر
درمان پارگی دیسک کمر
درمان فتق دیسک کمر
درمان قوز کمر
درمان لوردوز کمری
درمان کنتراکچر دوپویترن
درمان سندرم تکانشی دست
درمان بورسیت اولکرانون
درمان تنیس البو
درمان گلف البو
درمان سندرم تونل رادیال
درمان سندرم تونل کوبیتال
درمان اسپاسم عضلانی کتف
درمان سندرم کتف صدا دهنده
درمان رگ به رگ شدن کتف
درمان رگ به رگ شدن دست
درمان کشیدگی تاندون دست
درمان آرتروز مچ دست
درمان دکرون
درمان سندرم تونل اولنار
درمان سندرم تونل کارپال
درمان آرتریت کمر