دکتر جلال مجدیان
اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر جلال مجدیان
  • درمان سل
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر جلال مجدیان
بیحالی
دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

قبل  

دکتر جلال مجدیان
آزمایش
دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

قبل  

دکتر جلال مجدیان
هپاتیت
دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

قبل  

دکتر جلال مجدیان
درباره انتقال hiv
دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

قبل  

دکتر جلال مجدیان
عفونت سینوسی
دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

قبل  

دکتر جلال مجدیان
اسهال و تهوع
دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

قبل  

دکتر جلال مجدیان
عفونت
دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

قبل  

دکتر جلال مجدیان
بیماریهای عفونی
دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

قبل  

دکتر جلال مجدیان
Test hiv ab &hbs ab
دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

قبل  

دکتر جلال مجدیان
ایدز
دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

قبل