دکتر جلال مجدیان
تهران
شماره نظام : 112826
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۳
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
۱۳۹۲
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای بورد تخصصی