آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر محمد سعیدی
مجموع 3 مورد.
دکتر محمد سعیدی
سرگیجه
دکتر محمد سعیدی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل  

دکتر محمد سعیدی
غلضت خون
دکتر محمد سعیدی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل  

دکتر محمد سعیدی
جوش پیشانی
دکتر محمد سعیدی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل