دکتر الهام نائمی

پزشک عمومی
معرفی دکتر نائمی
من دکتر الهام نائمی هستم متولد تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه پزشکی تهران ۱۷سال سابقه کار و طبابت دارم ،در خال حاضر پزشک اورژانس بیمارستان پیامبر اعظم گنبد هستم که سانتر کرونا شرق استان گلستان می باشد
من دکتر الهام نائمی هستم متولد تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه پزشکی تهران ۱۷سال سابقه کار و طبابت دارم ،در خال حاضر پزشک اورژانس بیمارستان پیامبر اعظم گنبد هستم که سانتر کرونا شرق استان گلستان می باشد