دکتر دانیال نجدی
دکتر دانیال نجدی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ قرنیه سگمان قدامی
تهران
شماره نظام : 102245
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۳
متخصص چشم پزشکی
۱۳۹۰
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ قرنیه سگمان قدامی
۱۳۹۴