دکتر نوا سلیمانی
دکتر نوا سلیمانی
پزشک عمومی
شماره نظام : 144802
اطلاعات تماس و نوبت دهی
آخرین سوالات دکتر سلیمانی
مجموع 3 مورد.
دکتر نوا سلیمانی
سردرد همراه با تب
دکتر نوا سلیمانی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر نوا سلیمانی
ویتامین دی
دکتر نوا سلیمانی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر نوا سلیمانی
حساسیت فصلی
دکتر نوا سلیمانی
پزشک عمومی
پزشک عمومی