فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۱
متخصص داخلی
۱۳۸۳
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
۱۳۹۴
دارای بورد فوق تخصصی