دکتر بهروز نیکنام
گردن درد
دکتر بهروز نیکنام
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و فلوشیپ نوروفیزیولوژی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر بهروز نیکنام
کمردرد
دکتر بهروز نیکنام
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و فلوشیپ نوروفیزیولوژی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر بهروز نیکنام
بی حسی سر انگشتان راست
دکتر بهروز نیکنام
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و فلوشیپ نوروفیزیولوژی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر بهروز نیکنام
اعصاب
دکتر بهروز نیکنام
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و فلوشیپ نوروفیزیولوژی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر بهروز نیکنام
چنگ شدن دست و سفت شدن ماه...
دکتر بهروز نیکنام
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و فلوشیپ نوروفیزیولوژی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر بهروز نیکنام
رماتیسم
دکتر بهروز نیکنام
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و فلوشیپ نوروفیزیولوژی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر بهروز نیکنام
سردرد
دکتر بهروز نیکنام
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و فلوشیپ نوروفیزیولوژی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر بهروز نیکنام
درمان آیادیستونی
دکتر بهروز نیکنام
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و فلوشیپ نوروفیزیولوژی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر بهروز نیکنام
سر درد
دکتر بهروز نیکنام
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و فلوشیپ نوروفیزیولوژی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر بهروز نیکنام
بیماری نقرص شدید
دکتر بهروز نیکنام
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و فلوشیپ نوروفیزیولوژی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...