دکتر فرهاد نوروش
متخصص جراحی دهان و فک و صورت
تهران
شماره نظام : 87579