نوبت دهی اینترنتی
P
گلستان، گنبد كاووس، خیابان طالقانی شرقی، جنب بیمارستان مطهری، مجتمع بابایی، طبقه 2، واحد 65 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33580670 017
موبایل منشی : 09354040844
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:30 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:30 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:30 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:30 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:30 صبح الی 20:00

P
گلستان، گنبد كاووس، خیابان طالقانی شرقی، بیمارستان بسکی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33554444 017 - 33554441 017
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00
جمعه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00

P
گلستان، گنبد كاووس، خیابان امام خمینی جنوبی، بیمارستان شهدا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33338200 017 - 33346301 017
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00
جمعه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00

P
گلستان، گنبد كاووس، خیابان طالقانی شرقی، روبروی جهاد کشاورزی، کلینیک بیمارستان طالقانی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33223997 017 - 33223998 017
ساعات پاسخدهی تلفن ها
چهارشنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 20:00

P
گلستان، گنبد كاووس، ابتدای جاده اینچه برون، کلینیک بیمارستان پیامبر اعظم (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33280121 017 - 33280131 017
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 20:00