دکتر بیتا ساقی
ریزش مودرشیردهی
دکتر بیتا ساقی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر بیتا ساقی
خال
دکتر بیتا ساقی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر بیتا ساقی
جوش صورت
دکتر بیتا ساقی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر بیتا ساقی
خارش دست
دکتر بیتا ساقی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر بیتا ساقی
نازک شدن و کم پشت شدن موی...
دکتر بیتا ساقی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر بیتا ساقی
دانه های ریز سفید روی پوس...
دکتر بیتا ساقی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر بیتا ساقی
تزریق ژل یاچربی برا چاقی ...
دکتر بیتا ساقی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر بیتا ساقی
پوست
دکتر بیتا ساقی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر بیتا ساقی
جوش صورت و جای جوش
دکتر بیتا ساقی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر بیتا ساقی
لک و پیس
دکتر بیتا ساقی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی