فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۸
متخصص روانپزشکی
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی