دکتر پیمان سنجری
گلستان ، گنبد كاووس
شماره نظام : 137505
دکتر پیمان سنجری
تفسیر برگه کلونسکوپی روده
دکتر پیمان سنجری
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پیمان سنجری
خارش شدید بدن
دکتر پیمان سنجری
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پیمان سنجری
درد شدید در ناحیه زیر ناف
دکتر پیمان سنجری
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پیمان سنجری
دل درد
دکتر پیمان سنجری
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پیمان سنجری
رفلکس
دکتر پیمان سنجری
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پیمان سنجری
حالت خفگی ودرددرناحیه کتف...
دکتر پیمان سنجری
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پیمان سنجری
معده درد
دکتر پیمان سنجری
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پیمان سنجری
توده پانکراس
دکتر پیمان سنجری
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پیمان سنجری
درد خفیف سمت راست زیر قفس...
دکتر پیمان سنجری
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پیمان سنجری
نفخ شدید و تنگی نفس به عل...
دکتر پیمان سنجری
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد