دکتر مهدی شفیعی ثابت
دکتر مهدی شفیعی ثابت شماره نظام پزشکی (111459)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)

تهران

دکتر مهدی شفیعی ثابت
مشکل پا
دکتر مهدی شفیعی...
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
تنگی کانال
دکتر مهدی شفیعی...
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
تنگی تنفس
دکتر مهدی شفیعی...
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
درخواست راهنمایی
دکتر مهدی شفیعی...
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
سرگیجه دائمی
دکتر مهدی شفیعی...
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
تشنج
دکتر مهدی شفیعی...
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
سر درد
دکتر مهدی شفیعی...
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
سردرد
دکتر مهدی شفیعی...
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
لکنت زبان همراه سنگی...
دکتر مهدی شفیعی...
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
سرگیجه
دکتر مهدی شفیعی...
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل