دکتر مهدی شفیعی ثابت
درد
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)

دکتر مهدی شفیعی ثابت
درد پا
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)

دکتر مهدی شفیعی ثابت
ضربه به سر
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)

دکتر مهدی شفیعی ثابت
سردرد شدید و مداوم به همراه تب شبانه و بدن درد
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)

دکتر مهدی شفیعی ثابت
خارج شدن بزاق دهان به حالت کف در خواب
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)

دکتر مهدی شفیعی ثابت
سر درد های مکرر و گیجی
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)

دکتر مهدی شفیعی ثابت
شوک عصبی هیپوولمیک
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)

دکتر مهدی شفیعی ثابت
سردری نا آشنا و بسیار ترسناک
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)

دکتر مهدی شفیعی ثابت
سردرد
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)

دکتر مهدی شفیعی ثابت
سر گیجه
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)