فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
متخصص داخلی
۱۳۹۰
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
۱۳۹۳
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد فوق تخصصی