فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۴
متخصص ارتوپدی
۱۳۹۶
دارای بورد تخصصی