دکتر مرتضی سلیمانی

عنوان مشاوره:
کمردرد
مشاهده
عنوان مشاوره:
سرما و یخ زدگی در استخوان...
مشاهده
عنوان مشاوره:
برآمدگی پشت پا
مشاهده
عنوان مشاوره:
درد کمر و باسن شدید.
مشاهده
عنوان مشاوره:
درد پا
مشاهده
عنوان مشاوره:
کتف درد از پشت کمر و مجاو...
مشاهده
عنوان مشاوره:
درد پشت ران و پهلو سمت را...
مشاهده
عنوان مشاوره:
درد داخل شانه بر اثر بلند...
مشاهده
عنوان مشاوره:
سلام مامانم واریس پا چند ...
مشاهده
عنوان مشاوره:
دست درد
مشاهده