دکتر مرتضی سلیمانی
کتف درد از پشت کمر و مجاو...
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مرتضی سلیمانی
درد پشت ران و پهلو سمت را...
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مرتضی سلیمانی
درد داخل شانه بر اثر بلند...
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مرتضی سلیمانی
سلام مامانم واریس پا چند ...
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مرتضی سلیمانی
دست درد
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مرتضی سلیمانی
دیسک کمر
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مرتضی سلیمانی
کمر درد و تنگی کانال و عد...
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مرتضی سلیمانی
درد پا
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مرتضی سلیمانی
ناویکولر فرعی
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مرتضی سلیمانی
درد کمر تا انتهای انگشتان...
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی