دکتر مرتضی سلیمانی

نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، سعادت آباد (مسیر یابی)
تلفن تماس : 09105233612
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 19:00 الی 22:00
یک شنبه ها : از ساعت 19:00 الی 22:00
دوشنبه ها : از ساعت 19:00 الی 22:00
سه شنبه ها : از ساعت 19:00 الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 19:00 الی 22:00
پنج شنبه ها : از ساعت 19:00 الی 22:00
جمعه ها : از ساعت 19:00 الی 22:00

P
همدان، تويسركان، بلوار شهید بهشتی، بیمارستان ولی عصر (مسیر یابی)
تلفن تماس : 34923038 081
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00

P
تهران، چهارراه استانبول (مسیر یابی)
تلفن تماس : 09105233612
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 19:00 الی 22:00
یک شنبه ها : از ساعت 19:00 الی 22:00
دوشنبه ها : از ساعت 19:00 الی 22:00
سه شنبه ها : از ساعت 19:00 الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 19:00 الی 22:00
پنج شنبه ها : از ساعت 19:00 الی 22:00
جمعه ها : از ساعت 19:00 الی 22:00