فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص داخلی
۱۳۸۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران