دکتر فاطمه ستوده نیا
تهران
شماره نظام : 64124
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
دکتر فاطمه ستوده نیا
مشکلات در پا ها
دکتر فاطمه ستوده نیا
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر فاطمه ستوده نیا
خارش
دکتر فاطمه ستوده نیا
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر فاطمه ستوده نیا
خارش
دکتر فاطمه ستوده نیا
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر فاطمه ستوده نیا
سرفه شدید
دکتر فاطمه ستوده نیا
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر فاطمه ستوده نیا
درد کنار سینه
دکتر فاطمه ستوده نیا
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر فاطمه ستوده نیا
استفراغ خونی
دکتر فاطمه ستوده نیا
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر فاطمه ستوده نیا
تفسیر جواب آزمایش
دکتر فاطمه ستوده نیا
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر فاطمه ستوده نیا
خستگی و سطح انرژی پایین د...
دکتر فاطمه ستوده نیا
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر فاطمه ستوده نیا
لیپیوم
دکتر فاطمه ستوده نیا
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر فاطمه ستوده نیا
خون دماغ
دکتر فاطمه ستوده نیا
متخصص داخلی
متخصص داخلی