دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
خراسان شمالی ، اسفراين
شماره نظام : ۱۵۰۹۷۲
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 15 دقیقه
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
پرز داخل لابیای مینور
دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
زائده
دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
تنگی نفس
دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
جواب آزمایش
دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
پریود های نامنظم و طولانی...
دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
این ازمایشه خانم دکتر ؟؟
دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
سرفه
دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
ابریزش گاهی سرفه
دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
معاینه سینه
دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
کرونا
دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...