فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۵
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص گوارش کودکان
۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد فوق تخصصی