دکتر عزیزالله یوسفی
میکروب معده
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر عزیزالله یوسفی
کهیر و جوش همراه خارش
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر عزیزالله یوسفی
درد اطراف ناف
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر عزیزالله یوسفی
سخت مدفوع کردن کودک 2.5 س...
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر عزیزالله یوسفی
نفخ شکم
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر عزیزالله یوسفی
مشکل در مدفوع
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر عزیزالله یوسفی
دلدرد کودک ۳ ساله
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر عزیزالله یوسفی
کم کاری معده
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر عزیزالله یوسفی
بالا بودن چربی
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر عزیزالله یوسفی
بزرگی شکم کودک
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان