دکتر صنوبر یوسف زهی

دکتر صنوبر یوسف زهی

پزشک عمومی در زاهدان

مطب دکتر یوسف زهی

سیستان و بلوچستان، زاهدان، نرسیده به تقاطع بعثت و کوثر، طبقه فوقانی داروخانه ی دکتر ریگی

****33517 054 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد