تغذیه و رژیم درمانی
پزشک تغذیه و متابولیسم
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 29 بهمن
مشاوره متنی 4,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
نوبت حضوری 130,000 تومان اولین وقت آزاد 28 بهمن