تغذیه و رژیم درمانی
پزشک تغذیه و متابولیسم
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
نوبت حضوری 130,000 تومان اولین وقت آزاد 9 اردیبهشت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 9 اردیبهشت