متخصص تغذیه

دکترای تغذیه و رژیم درمانی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 8 ساعت
دکترای تغذیه و رژیم درمانی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 22 ساعت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد 28 فروردین
دکترای تغذیه و رژیم درمانی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
مشاوره ویدئویی 45,000 تومان اولین وقت آزاد 28 فروردین
متخصص تغذیه و رژیم درمانی