سوالات پزشکی گروه ژنتیک

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر مهرداد نوروزی نیا
مشاوره ازدواج فامیلی
دکتر مهرداد نوروزی نیا
متخصص ژنتیک پزشکی
متخصص ژنتیک پزشکی

دکتر مهرداد نوروزی نیا
سرطان پستان
دکتر مهرداد نوروزی نیا
متخصص ژنتیک پزشکی
متخصص ژنتیک پزشکی

دکتر مهرداد نوروزی نیا
تغذیه ژنتیکی
دکتر مهرداد نوروزی نیا
متخصص ژنتیک پزشکی
متخصص ژنتیک پزشکی

دکتر عیسی عبدی راد
تکمیل مشاوره پیش از ازدوا...
دکتر عیسی عبدی راد
متخصص ژنتیک پزشکی
متخصص ژنتیک پزشکی

دکتر عیسی عبدی راد
مشاوره ازمایش ژنتیک
دکتر عیسی عبدی راد
متخصص ژنتیک پزشکی
متخصص ژنتیک پزشکی