دکتر امیر حسین افشانی
دکتر امیر حسین افشانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
البرز ، کرج
شماره نظام : 35375
خدمات قابل ارائه توسط دکتر امیر حسین افشانی
درمان آرتریت کمر
درمان کالکانئوس پا
درمان تاندنیت آشیل
درمان ایمپینجمنت مچ پا
درمان تنوسینوویت مچ پا
درمان کرامپ عضلانی ساق
درمان ورم ساق پا
درمان کشیدگی عضلات پشت ساق پا
درمان چرخش ساق پا
درمان التهاب تاندون ایلیوپسواس
درمان بورسیت مفصل ران
درمان استئیت پوبیس
درمان آرتروز مفصل ران
درمان روماتیسم مفصل ران
درمان اسپوندیلیت آنکیلوزان
درمان آرتروز مچ پا
درمان آرتریت مچ پا
درمان آرتروز کمر
درمان روماتیسم کمر
درمان سیاتیک کمر
درمان چسبندگی مهره های کمر
درمان اسپاسم عضلانی کمر
درمان پای پرانتزی
درمان پای ضربدری
درمان آرتریت پا
درمان دفورمیتی پا
درمان رگ به رگ شدن مچ پا
درمان رگ به رگ شدن پا
درمان اسپاسم عضلانی پا
درمان درد مچ پا
درمان روماتیسم مفصلی مچ پا
درمان انگشت چکشی
درمان قوز شست پا
درمان لوردوز گردن
درمان اسپاسم عضلانی گردن
درمان آرتروز لگن
درمان سندرم پیریفورمیس
درمان التهاب مفصل ساکروایلیاک
درمان بورسیت ایسکیوگلوتئال
درمان بیماری اسلیپ
درمان بورسیت تروکانتریک
درمان دررفتگی دنبالچه
درمان درد دنبالچه
درمان پوکی استخوان
درمان آرتریت پسوریازیس
درمان آرتریت روماتوئید
درمان درد کمر
درمان کیفوز
درمان اسکولیوز
درمان آرتروز شست پا
درمان رگ به رگ شدن شست پا
درمان خار پاشنه
درمان کوفتگی پاشنه پا
درمان برجستگی پشت پاشنه پا
درمان بیماری سیور
درمان سندرم تونل تارسال
درمان نوروم مورتون
درمان رگ به رگ شدن گردن
درمان پارگی دیسک گردن
درمان فتق دیسک گردن
درمان تنگی کانال نخاعی گردن
درمان تورتیکولی گردن
درمان دنده گردنی
درمان فیبرومیالژی
درمان پای بی قرار
درمان تاندونیت شانه
درمان رگ به رگ شدن شانه
درمان افتادگی شانه
درمان التهاب تاندون شانه
درمان پارگی تاندون شانه
درمان پارگی لابروم شانه
درمان کشیدگی تاندون سرشانه
درمان گرفتگی عضلات شانه
درمان قوز
درمان آرتروز شانه
درمان درد شانه
درمان شانه های افتاده
درمان شانه یخ زده
درمان شانه های نامتقارن
درمان چرخش زانو به خارج
درمان چرخش زانو به داخل
درمان دیسک گردن
درمان دیسک کمر
درمان آرتروز گردن
درمان زانو درد
درمان پارگی مینیسک زانو
درمان آرتروز زانو
درمان ورم زانو
درمان کشیدگی تاندون زانو
درمان درد کشکک زانو
درمان التهاب کشکک زانو
درمان نرمی غضروف زانو
درمان انحراف کشکک زانو
درمان دفورمیتی زانو
درمان آرتریت زانو
درمان سندرم ایمپینجمنت شانه
درمان کشیدگی تاندون آرنج
درمان کنتراکچر دوپویترن
درمان آرتریت دست
درمان آرتریت انگشتان دست
درمان کیست موکوسی
درمان کیست مچ دست
درمان تنوسینوویت مچ دست
درمان انگشت ماشه ای
درمان کشیدگی تاندون بازو
درمان رگ به رگ شدن بازو
درمان رگ به رگ شدن کمر
درمان جا به جایی مهره های کمر
درمان پارگی دیسک کمر
درمان فتق دیسک کمر
درمان قوز کمر
درمان سندرم تکانشی دست
درمان سندرم تونل کارپال
درمان خشکی مفصل آرنج
درمان بورسیت اولکرانون
درمان تنیس البو
درمان گلف البو
درمان سندرم تونل رادیال
درمان سندرم تونل کوبیتال
درمان اسپاسم عضلانی کتف
درمان سندرم کتف صدا دهنده
درمان رگ به رگ شدن کتف
درمان رگ به رگ شدن دست
درمان کشیدگی تاندون دست
درمان آرتروز مچ دست
درمان دکرون
درمان سندرم تونل اولنار
درمان لوردوز کمری