فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۳
متخصص داخلی
۱۳۹۱
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
۱۳۹۷
دارای بورد فوق تخصصی