دکتر غلامرضا آذرنیا
قم
شماره نظام : 145825
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 28 تیر
دکتر غلامرضا آذرنیا
کشیدگی دست
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
درد زانو
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
درد پاشنه پا
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
درد زانو
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
درد مفصل شانه
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
تحرک بیمار
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
قوز کمر و درد پایین قفسه ...
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
دست درد
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
درد انگشت
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
درد و کبودی ناگهانی مچ پا
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی