دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
شماره نظام : د - 23886
معرفی دکتر
فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی...
آخرین سوالات دکتر قربانیان
مجموع 3 مورد.
دکتر گلشید قربانیان
پوستم جوش داره
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
پوست چرب
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
جوش صورت
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی