دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
شماره نظام : د - 23886
دکترا حرفه ای داروسازی
۱۳۹۷
فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی