فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص ارتوپدی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای بورد تخصصی