خدمات قابل ارائه توسط دکتر مهدی شهرستانی
درمان نرمی غضروف کشکک زانو
درمان التهاب تاندون کشکک زانو
درمان شکستگی کشکک زانو
درمان دررفتگی کشکک زانو
درمان پارگی تاندون زانو
درمان التهاب زانو
درمان شکستگی زانو
درمان دررفتگی زانو
درمان آب آوردن زانو
درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
درمان جابجایی کشکک زانو
درمان دررفتگی ترقوه
درمان شکستگی استخوان ترقوه
درمان شکستگی شانه
درمان دررفتگی شانه
تعویض مفصل شانه
درمان استئوکندریت دیسکان زانو
درمان بیماری بلانت
درمان عفونت زانو
درمان پارگی تاندون کشکک زانو
بازسازی رباط صلیبی
درمان کشیدگی رباط صلیبی خلفی
درمان آرتروز لگن
درمان کشیدگی رباط صلیبی قدامی
تعویض مجدد مفصل زانو
تعویض مفصل زانو
درمان کیست مینیسک زانو
درمان پوکی استخوان
درمان بورسیت تروکانتریک
درمان درد کمر
درمان دررفتگی مفصل ران
درمان شکستگی استرسی لگن
درمان شکستگی لگن
درمان شکستگی انگشت پا
درمان شکستگی کف پا
تعویض مفصل لگن
درمان دیسپلازی مفصل ران
درمان پارگی تاندون مچ پا
درمان پارگی تاندون آشیل پا
درمان شکستگی دست
درمان دررفتگی انگشت دست
درمان دررفتگی انگشت پا
درمان پارگی تاندون دست
درمان پارگی تاندون کتف
درمان دررفتگی کتف
درمان شکستگی ساعد
تعویض مفصل آرنج
درمان دررفتگی پا
درمان شکستگی پا
درمان گلف البو
درمان تنیس البو
درمان سندرم ایمپینجمنت شانه
درمان شانه یخ زده
درمان سندرم تونل کارپال
درمان شانه های افتاده
درمان درد شانه
درمان انحراف کشکک زانو
درمان التهاب کشکک زانو
درمان درد کشکک زانو
درمان کشیدگی تاندون زانو
درمان آرتروز زانو
درمان پارگی مینیسک زانو
درمان زانو درد
درمان دیسک کمر
درمان دفورمیتی زانو
درمان چرخش زانو به داخل
درمان چرخش زانو به خارج
درمان آرتروز شانه
درمان گرفتگی عضلات شانه
درمان کشیدگی تاندون سرشانه
درمان پارگی لابروم شانه
درمان پارگی تاندون شانه
درمان التهاب تاندون شانه
درمان افتادگی شانه
درمان رگ به رگ شدن شانه
درمان تاندونیت شانه
درمان خار پاشنه
درمان انگشت ماشه ای
درمان رگ به رگ شدن پا
درمان رگ به رگ شدن مچ پا
درمان دفورمیتی پا
درمان پای ضربدری
درمان پای پرانتزی