دکتر مهدی شهرستانی
فوق تخصص جراحی زانو
تهران
شماره نظام : 84286
خدمات قابل ارائه توسط دکتر مهدی شهرستانی
درمان نرمی غضروف کشکک زانو
درمان التهاب تاندون کشکک زانو
درمان شکستگی کشکک زانو
درمان دررفتگی کشکک زانو
درمان پارگی تاندون زانو
درمان التهاب زانو
درمان شکستگی زانو
درمان دررفتگی زانو
درمان آب آوردن زانو
درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
درمان جابجایی کشکک زانو
درمان دررفتگی ترقوه
درمان شکستگی استخوان ترقوه
درمان شکستگی شانه
درمان دررفتگی شانه
تعویض مفصل شانه
درمان استئوکندریت دیسکان زانو
درمان بیماری بلانت
درمان عفونت زانو
درمان پارگی تاندون کشکک زانو
بازسازی رباط صلیبی
درمان کشیدگی رباط صلیبی خلفی
درمان آرتروز لگن
درمان کشیدگی رباط صلیبی قدامی
تعویض مجدد مفصل زانو
تعویض مفصل زانو
درمان کیست مینیسک زانو
درمان پوکی استخوان
درمان بورسیت تروکانتریک
درمان درد کمر
درمان دررفتگی مفصل ران
درمان شکستگی استرسی لگن
درمان شکستگی لگن
درمان شکستگی انگشت پا
درمان شکستگی کف پا
تعویض مفصل لگن
درمان دیسپلازی مفصل ران
درمان پارگی تاندون مچ پا
درمان پارگی تاندون آشیل پا
درمان شکستگی دست
درمان دررفتگی انگشت دست
درمان دررفتگی انگشت پا
درمان پارگی تاندون دست
درمان پارگی تاندون کتف
درمان دررفتگی کتف
درمان شکستگی ساعد
تعویض مفصل آرنج
درمان دررفتگی پا
درمان شکستگی پا
درمان گلف البو
درمان تنیس البو
درمان سندرم ایمپینجمنت شانه
درمان شانه یخ زده
درمان سندرم تونل کارپال
درمان شانه های افتاده
درمان درد شانه
درمان انحراف کشکک زانو
درمان التهاب کشکک زانو
درمان درد کشکک زانو
درمان کشیدگی تاندون زانو
درمان آرتروز زانو
درمان پارگی مینیسک زانو
درمان زانو درد
درمان دیسک کمر
درمان دفورمیتی زانو
درمان چرخش زانو به داخل
درمان چرخش زانو به خارج
درمان آرتروز شانه
درمان گرفتگی عضلات شانه
درمان کشیدگی تاندون سرشانه
درمان پارگی لابروم شانه
درمان پارگی تاندون شانه
درمان التهاب تاندون شانه
درمان افتادگی شانه
درمان رگ به رگ شدن شانه
درمان تاندونیت شانه
درمان خار پاشنه
درمان انگشت ماشه ای
درمان رگ به رگ شدن پا
درمان رگ به رگ شدن مچ پا
درمان دفورمیتی پا
درمان پای ضربدری
درمان پای پرانتزی