دکتر احمد نقوی
دکتر احمد نقوی
تهران
شماره نظام : 50478
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۴
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۷۷
دانشگاه علوم پزشکی تهران