فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۴
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۷۷
دانشگاه علوم پزشکی تهران