دکتر جمشید رحیمی
کج بودن آلت تناسلی
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر جمشید رحیمی
وسواس فکری
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر جمشید رحیمی
اعصبانیت شدید
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر جمشید رحیمی
افسردگی،اضطراب،مشکلات گوا...
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر جمشید رحیمی
مشکل شدید و اضطراریه من
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر جمشید رحیمی
استرس وفشار عصبی
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر جمشید رحیمی
عدم اعتماد بنفس
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر جمشید رحیمی
روابط عاطفی
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر جمشید رحیمی
سر در گمی
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر جمشید رحیمی
خمیدگی الت تناسب
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل