دکتر جمشید رحیمی
وسواس فکری
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر جمشید رحیمی
اعصبانیت شدید
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر جمشید رحیمی
افسردگی،اضطراب،مشکلات گوا...
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر جمشید رحیمی
استرس وفشار عصبی
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر جمشید رحیمی
عدم اعتماد بنفس
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر جمشید رحیمی
سر در گمی
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر جمشید رحیمی
اعصاب و روان
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر جمشید رحیمی
وسواس عملی افسردگی و مسائ...
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر جمشید رحیمی
افسردگی وسواس عملی
دکتر جمشید رحیمی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی