فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متخصص جراحی عمومی
۱۳۸۷
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دارای بورد تخصصی