دکتر بابک ثابت
کلانژیو کارسینوما
دکتر بابک ثابت
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر بابک ثابت
عمل اسلیو
دکتر بابک ثابت
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر بابک ثابت
هرنی نافی
دکتر بابک ثابت
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر بابک ثابت
برجستگی تازه ایجاد شده رو...
دکتر بابک ثابت
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر بابک ثابت
زخم Anus
دکتر بابک ثابت
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر بابک ثابت
داشتن غده
دکتر بابک ثابت
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی