دکتر حمیده سیفی
عفونت گلو و سینه
دکتر حمیده سیفی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر حمیده سیفی
گرفتگی بینی نوزاد سه ماهه
دکتر حمیده سیفی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر حمیده سیفی
جواب آزمایش cbc پسرم
دکتر حمیده سیفی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر حمیده سیفی
بی اشتهایی
دکتر حمیده سیفی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر حمیده سیفی
خوردن عسل به کودک یکساله
دکتر حمیده سیفی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر حمیده سیفی
دل درد
دکتر حمیده سیفی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر حمیده سیفی
أزمایش
دکتر حمیده سیفی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر حمیده سیفی
استفراغ
دکتر حمیده سیفی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر حمیده سیفی
ګلو درد
دکتر حمیده سیفی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر حمیده سیفی
تب پایین
دکتر حمیده سیفی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان