دکتر سیدمحمد حسینی
دکتر سیدمحمد حسینی
دکترا حرفه ای داروسازی
تهران
شماره نظام : ۹۱۱۳۳۱۰۳۳
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 17 خرداد
آخرین سوالات دکتر حسینی
مجموع 3 مورد.
دکتر سیدمحمد حسینی
دهان
دکتر سیدمحمد حسینی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر سیدمحمد حسینی
مواد شوینده و خطرات
دکتر سیدمحمد حسینی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر سیدمحمد حسینی
دیابت
دکتر سیدمحمد حسینی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی