سوالات پزشکی گروه مشکلات سالمندان

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر زهرا محتشم امیری
بیخوابی
دکتر زهرا محتشم امیری
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر زهرا محتشم امیری
پرسش از احتمال شکستگی زان...
دکتر زهرا محتشم امیری
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر راحله علیمرادزاده
بی اشتهایی شدید
دکتر راحله علیمرادزاده
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر راحله علیمرادزاده
حمایت روانی از مادر
دکتر راحله علیمرادزاده
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر راحله علیمرادزاده
کمر درد
دکتر راحله علیمرادزاده
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر راحله علیمرادزاده
ضعف و بی حالی، قرمزی زبان
دکتر راحله علیمرادزاده
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر زهرا محتشم امیری
ویتامین
دکتر زهرا محتشم امیری
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر راحله علیمرادزاده
اضطراب و دلشوره شدید
دکتر راحله علیمرادزاده
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر راحله علیمرادزاده
معلول نخاعی
دکتر راحله علیمرادزاده
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر راحله علیمرادزاده
مشکلات سالمندی
دکتر راحله علیمرادزاده
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان