سوالات پزشکی گروه طب سالمندی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر مریم نیک صولت
اعصاب
دکتر مریم نیک صولت
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر راحله علیمرادزاده
ضعف حافظه
دکتر راحله علیمرادزاده
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر مریم نیک صولت
مشکل تب متناوب و مشاهده ن...
دکتر مریم نیک صولت
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر مریم نیک صولت
سرگیجه و ضعف
دکتر مریم نیک صولت
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر راحله علیمرادزاده
راه نرفتن
دکتر راحله علیمرادزاده
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر مریم نیک صولت
اضطراب
دکتر مریم نیک صولت
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

دکتر راحله علیمرادزاده
قند
دکتر راحله علیمرادزاده
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان