سوالات پزشکی گروه تصویربرداری پزشکی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر مهرداد جوانمرد
تومور مغز
دکتر مهرداد جوانمرد
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر علی اکبر وحدت
خطر mriبه روش تزریقی
دکتر علی اکبر وحدت
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر علی اکبر وحدت
اسکن mri با تزریق
دکتر علی اکبر وحدت
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر علی اکبر وحدت
Corona
دکتر علی اکبر وحدت
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر علی اکبر وحدت
انتقال کرونا از طریق دستگ...
دکتر علی اکبر وحدت
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر علی اکبر وحدت
تفسیر سونوگرافی
دکتر علی اکبر وحدت
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر علی اکبر وحدت
توده کاروتید
دکتر علی اکبر وحدت
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر علی اکبر وحدت
توده کاروتید
دکتر علی اکبر وحدت
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر علی اکبر وحدت
غده زیر زبانی
دکتر علی اکبر وحدت
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر علی اکبر وحدت
سرطان ریه
دکتر علی اکبر وحدت
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی