مشاوره آنلاین متخصص طب فیزیکی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی رایگان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی رایگان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد 18 خرداد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی رایگان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد 17 خرداد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی رایگان میانگین زمان پاسخدهی 19 ساعت
مشاوره ویدئویی رایگان اولین وقت آزاد 19 خرداد
نوبت حضوری 55,000 تومان اولین وقت آزاد 7 خرداد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 11 خرداد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 12 خرداد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی