دکتر محمد آذرفر
دکتر محمد آذرفر شماره نظام پزشکی (118475)
پزشک تغذیه و متابولیسم

تهران

دکتر محمد آذرفر
چاقی
دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل  

دکتر محمد آذرفر
دچار اضافه وزن وقاعد...
دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل  

دکتر محمد آذرفر
مشاوره
دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل  

دکتر محمد آذرفر
افزایش قد
دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل  

دکتر محمد آذرفر
خشکی و کم آبی بدن
دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل  

دکتر محمد آذرفر
برنامه غذایی
دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل  

دکتر محمد آذرفر
فاویسم
دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل  

دکتر محمد آذرفر
خوردن پرتقال بعد از ...
دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل  

دکتر محمد آذرفر
خالی کردن انرژی بدن
دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل  

دکتر محمد آذرفر
افرایش قد
دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل