فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۹
متخصص چشم پزشکی
۱۳۹۶
دارای بورد تخصصی