دکتر امیرهاشم محمدی
دکتر امیرهاشم محمدی
اصفهان
شماره نظام : 82844
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۹
متخصص چشم پزشکی
۱۳۹۶
دارای بورد تخصصی