دکتر مریم شاهی
دکتر مریم شاهی شماره نظام پزشکی (۹۵۸۳۳)
متخصص روانپزشکی

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر مریم شاهی
  مشاهده تمامی خدمات
  آخرین سوالات پاسخ داده شده
  دکتر مریم شاهی
  افسردگی
  دکتر مریم شاهی
  متخصص روانپزشکی
  متخصص روانپزشکی

  قبل  

  دکتر مریم شاهی
  وسواس عملی شدید شستشو بی ...
  دکتر مریم شاهی
  متخصص روانپزشکی
  متخصص روانپزشکی

  قبل  

  دکتر مریم شاهی
  اضطراب
  دکتر مریم شاهی
  متخصص روانپزشکی
  متخصص روانپزشکی

  قبل  

  دکتر مریم شاهی
  تردید
  دکتر مریم شاهی
  متخصص روانپزشکی
  متخصص روانپزشکی

  قبل  

  دکتر مریم شاهی
  استرس بی دلیل
  دکتر مریم شاهی
  متخصص روانپزشکی
  متخصص روانپزشکی

  قبل  

  دکتر مریم شاهی
  افسردگی
  دکتر مریم شاهی
  متخصص روانپزشکی
  متخصص روانپزشکی

  قبل  

  دکتر مریم شاهی
  افسردگی
  دکتر مریم شاهی
  متخصص روانپزشکی
  متخصص روانپزشکی

  قبل  

  دکتر مریم شاهی
  افسردگی
  دکتر مریم شاهی
  متخصص روانپزشکی
  متخصص روانپزشکی

  قبل  

  دکتر مریم شاهی
  دوقطبی دخترم
  دکتر مریم شاهی
  متخصص روانپزشکی
  متخصص روانپزشکی

  قبل  

  دکتر مریم شاهی
  ترس شدید از بیماری سخت
  دکتر مریم شاهی
  متخصص روانپزشکی
  متخصص روانپزشکی

  قبل