دکتر مریم شاهی
تهران
شماره نظام : ۹۵۸۳۳
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
متخصص روانپزشکی
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی