فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
متخصص روانپزشکی
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی