دکتر مریم شاهی
تهران
شماره نظام : ۹۵۸۳۳
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
دکتر مریم شاهی
ترک
دکتر مریم شاهی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر مریم شاهی
اختلالات ذهنی و فکری
دکتر مریم شاهی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر مریم شاهی
خودبیمار پنداری
دکتر مریم شاهی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر مریم شاهی
کابوس
دکتر مریم شاهی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر مریم شاهی
مشکلات رفتاری
دکتر مریم شاهی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر مریم شاهی
افسردگی
دکتر مریم شاهی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر مریم شاهی
اضطراب
دکتر مریم شاهی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر مریم شاهی
تردید
دکتر مریم شاهی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر مریم شاهی
استرس بی دلیل
دکتر مریم شاهی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر مریم شاهی
افسردگی
دکتر مریم شاهی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی